Main Menu

>>

BookDetail

 แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ 

หนังสือแบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ เล่มนี้จัดพิมพ์เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | ยิงปลามหาสนุก | สัตว์ใต้ท้องทะเลเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารบรรยายลักษณะงานระบบงานแผนกการบุคคล ตารางการสอนงาน ระบบแผนกการบุคคล ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน กล่าวคือจะประกอบด้วยแบบฟอร์มด้านการว่าจ้าง แบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล แบบฟอร์มด้านการบริหารค่าจ้าง/เงินเดือน แบบฟอร์มด้านแรงงานสัมพันธ์ แบบฟอร์มด้านการบริหารสวัสดิการ แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบุคคล แบบฟอร์มด้านงานธุรการและสารบรรณ และแบบฟอร์มด้านงบประมาณ

Published date
: Jul 09, 2018
Publisher
: ธรรมนิติเพรส
Category
Page
: 522
Rating
:

Available
Only 3 more copies!

MARC Information
245 a : Title 
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ 
300 a : Total pages 
522 
520 a : Description 
หนังสือแบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ เล่มนี้จัดพิมพ์เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | เกมยิงปลาที่ดีที่สุด | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | ยิงปลามหาสนุก | สัตว์ใต้ท้องทะเลเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารบรรยายลักษณะงานระบบงานแผนกการบุคคล ตารางการสอนงาน ระบบแผนกการบุคคล ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน กล่าวคือจะประกอบด้วยแบบฟอร์มด้านการว่าจ้าง แบบฟอร์มด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล แบบฟอร์มด้านการบริหารค่าจ้าง/เงินเดือน แบบฟอร์มด้านแรงงานสัมพันธ์ แบบฟอร์มด้านการบริหารสวัสดิการ แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบุคคล แบบฟอร์มด้านงานธุรการและสารบรรณ และแบบฟอร์มด้านงบประมาณ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.